21 april ALV SportRaad Heiloo

Op 21 april a.s. houdt de SportRaad Heiloo haar Algemene Leden Vergadering.

Locatie: clubgebouw van de Terriërs.

Agenda:

Inloop: vanaf 19.30 uur
19.45 uur: Opening vergadering en welkom
 Mededelingen
 Ingekomen stukken
 Vaststelling notulen ALV d.d. 22 april 2015
 Jaarverslag 2015
 Afsluiting financieel boekjaar 2015
a. Jaarrekening
b. Verslag Kascommissie
c. Samenstelling Kascommissie 2016
 Mededelingen en voorstellen financieel boekjaar 2016
a. Begroting 2016
 Voorstel verkiezingen (her)benoemingen bestuursleden
 Toekomst SportRaad
 Projecten
o Sportgala
o Commissie GBSA
o Denktank Toekomst visie GBSA
o Stage bureau t.b.v. SR én haar leden
o Samenwerking SportRaad – buurtsportcoach
 W.v.t.t.k.- Rondvraag
 Einde vergadering 20.45 uur
(Kleine pauze)
21.00 – 21.45 uur: vervolg (ook open voor niet-SportRaad leden)
Uitgenodigd door SportRaad: gemeente Heiloo
Spreker: Birgit Felstau, interim-manager Welzijn Heiloo
Onderwerp: Beleid Sport & Bewegen, Welzijn en Cultuur