Cursus sociale hygiene voor (sport)verenigingen Heiloo

Sportverenigingen met een kantine dienen op basis van artikel 9 Drank en Horecawet aan verschillende verplichtingen te doen.
Zo dienen de verenigingen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines. Dit reglement dient te zijn vastgelegd en bekrachtigd door de Algemene Ledenvergadering van de betrokken vereniging. Het officiële document moet bij aanvraag van een vergunning bij de gemeente te worden aangeleverd.
Verder is nog van belang, dat iedere bardienstvrijwilliger in het bezit is van IVA (instructie verantwoord alcoholschenken). Zie www.nocnsf.nl/iva. Dit is een e-learning cursus waarbij een  certificaat behaald kan worden zonder extra kosten.
Tenslotte dient altijd een beheerder aanwezig te zijn die over het diploma Sociale Hygiëne beschikt. In de praktijk zullen binnen verenigingen meerdere mensen beschikbaar moeten zijn die beschikken over het diploma. Aan deze cursus zijn aanzienlijke kosten verbonden. Bij een groter aantal deelnemers kunnen de kosten worden gedrukt en kunnen bovendien afspraken worden gemaakt over de locatie waar de cursus wordt verzorgd.

Verschillende verenigingen hebben de SportRaad benaderd met de vraag of het niet mogelijk is om (ook) op dit vlak de krachten te bundelen.

De SportRaad is dan ook bezig te inventariseren welke verenigingen interesse hebben om 1 of meerdere leden te laten deelnemen aan een gezamenlijke te organiseren cursus Sociale Hygiene. Ook wordt bekeken of de kosten geheel of gedeeltelijk kunnen worden vergoed. Inmiddels is al een groep deelnemers verzameld.

(Sport)verenigingen uit Heiloo die ook interesse hebben, kunnen dit (graag uiterlijk voor 4 maart) laten weten via een mail aan sportraadheiloo@live.nl

Voordelen voor deelname aan een gezamenlijke cursus sociale hygiëne:

  • Meer deelnemers geeft een kostenvoordeel
  • De cursus komt naar de deelnemers toe (efficiënt)
  • Deelnemers kunnen tijdens de training van elkaar leren en/of nuttige info opdoen m.b.t. mogelijk andere , collectief aan te pakken zaken