SportRaad in het nieuws

Op de website van het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) wordt iedere maand een andere vereniging ‘in de spotlight’ gezet. Deze maand staat de SportRaad in de spo(r)tlight: Sportraad in de spotlight

In een uitgebreid interview vertelt voorzitter Frans Endel over het ontstaan van de SportRaad en over alle activiteiten die de SportRaad inmiddels onderneemt. Ook de verschillende vacatures binnen de SportRaad en de verschillende commissies komen uitgebreid aan de orde.

Het lezen waard!

Het Vrijwilligers Informatiepunt is een onderdeel van Stichting Welzijn Heiloo en is gevestigd in de bibliotheek.

 

Volledige tekst van het interview:

Gesprek met Frans Endel,  voorzitter SportRaad Heiloo

sportraad

Hoe is de SportRaad Heiloo ontstaan?
De SportRaad Heiloo is ontstaan uit de wens van de sportverenigingen een orgaan te hebben dat hun gezamenlijke belangen behartigt en een spreekbuis kan zijn naar gemeentelijk bestuur en politiek. Dit is zo ontstaan toen verenigingen merkten dat de exploitatie van sporthal Vennewater op betere manier geregeld kon worden. Verenigingen is destijds gevraagd wanneer ze van de sporthal gebruik maakten. Zo kwamen wij erachter dat een efficiënter verhuur van de sporthal mogelijk was. Wij vroegen ons af wat het accommodatiebeleid van de gemeente was. Zo kwamen wij er zelfs achter dat er bij de gemeente geen sportvisie en sportbeleid was. Dit initiatief is uitgegroeid tot de Vereniging SportRaad Heiloo, opgericht vanuit het burgerinitiatief in 2011 en sinds het voorjaar van 2013 actief als vereniging.

In Heiloo zijn veertien verenigingen lid van de SportRaad, waaronder ook de grootste verenigingen van Heiloo. Samen vertegenwoordigen ze zo’n achtduizend sporters.

Wat is de doelstelling van de SportRaad Heiloo?
De Vereniging SportRaad Heiloo stelt zich als doel sport en bewegen in al haar verschijningsvormen in Heiloo te bevorderen. Daarnaast onderhoudt de SportRaad ten behoeve van haar activiteiten contacten met het gemeentelijk bestuur en politiek en de maatschappelijke organisaties.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de SportRaad Heiloo?
Onze kerntaak is: verbinden, wij verbinden mensen en organisaties met elkaar.

De doelgroepen waar wij ons specifiek op richten zijn: jeugd, ouderen en mensen met een beperking. Wij  horen bijvoorbeeld van organisaties als Stichting Welzijn Heiloo, Zorgcentrum De Loet, Overkerck en De Zorgcirkel dat ze mensen kennen die iets aan sport en/of bewegen willen doen en op welke manier deze mensen gemotiveerd kunnen worden. Wij leggen de verbinding tussen mensen en sportverenigingen. Een sportvereniging zou bijvoorbeeld een nieuwe activiteit kunnen ontwikkelen voor de ouderen. Zo heeft hockeyvereniging De Terriërs aangepast hockey voor ouderen, met zachte ballen en hockeysticks.

Wij leggen verbindingen tussen partijen voor overleg of gezamenlijke activiteit. Heiloo heeft zo veel mogelijkheden en veel verenigingen. Nieuwe ontwikkelingen kunnen daarom het best in bestaande verenigingen geïntegreerd worden, dat is een vorm van efficiënt sportverenigingsbeleid. Zo zou een vereniging bijvoorbeeld kunnen beginnen met een afdeling voor mensen met een beperking of, zo die er nog niet is, een veteranenafdeling.

Ook houden wij ons bezig met het gemeentelijk sport en bewegen- en sportaccommodatiebeleid. Dankzij onze inspanning heeft de gemeente nu een nota Sport en Bewegen opgesteld, die in november 2013 is goedgekeurd door de Raad.

Een taak is ook het bevorderen van een veilig sportklimaat in Heiloo, zodat iedereen prettig kan sporten, ongeacht leeftijd, geaardheid en cultuur. Vrij zijn om te sporten is belangrijk.

Een ander uitgangspunt van ons werk is het volgen en delen van algemene ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen. We krijgen bijvoorbeeld berichten van het landelijk orgaan NOC*NSF, we volgen bijscholingen en hebben contact met andere sportraden.

We propageren sport en bewegen, jeugd en sport (project Sport@School); hebben speciale aandacht voor de G-sporten (sporten voor mensen met een beperking); bieden stageplaatsen voor en begeleiding van studenten in sport en bewegen gerelateerde studies. En zo was het sportgala in Heiloo (januari 2013) ook een initiatief van de SportRaad.

Welke zijn de grootste sportverenigingen van Heiloo? 
De Foresters (voetbal), HSV (voetbal), De Terriërs (hockey), TCHU (Tennis Club Heiloo United), Trias (atletiek).

Waarom zou een vereniging bij de SportRaad aangesloten willen zijn?
Zoals gezegd wil de SportRaad sport en bewegen binnen Heiloo bevorderen. Een gezond sportklimaat is in het belang van de sportverenigingen. Daarnaast wil de SportRaad de belangen van haar leden richting de gemeente behartigen. Dat kan zijn met betrekking tot het  sport en bewegen-beleid, maar ook wat de sportvoorzieningen betreft. Dat raakt de sportverenigingen direct en hebben zij middels de SportRaad een betrokken pleitbezorger. Want een sterke sportraad is zowel een belangrijk klankbord als gesprekspartner voor het bestuur en de politiek, omdat zij politiek gezien een neutrale positie inneemt en overkoepelend is. En daar blijft het niet bij. Ook kan het financieel voordeel opleveren, bijvoorbeeld door op diverse terreinen gezamenlijk in te kopen; projecten die door de SportRaad worden geïnitieerd en gecoördineerd.

Waar zijn de bijeenkomsten van de SportRaad?
In het gebouw Dorssports, De Dors 5-7, Heiloo. Dat is het grote gebouw tussen de voetbalvelden van HSV en de tennisbanen van TCHU.

Hoeveel mensen werken er bij de SportRaad?
Bij de SportRaad werken op dit moment zo’n vijftien mensen, inclusief de zes bestuursleden. De bestuursvergadering wordt doorgaans een keer per maand gehouden. Daarnaast zijn de  werkgroepen actief, waarin ook andere, ondersteunende medewerkers van de SportRaad actief in zijn. En belangrijk: al het werk van de SportRaad is vrijwilligerswerk.

Wat vinden de leden van de SportRaad leuk aan het werken bij de SportRaad?
De meeste bestuursleden van de SportRaad hebben  een sportachtergrond, hebben vrije tijd over en kunnen hun kennis en ervaring toepassen in het werk bij de SportRaad,  bijvoorbeeld organiseren en fondsen werven. En zij vinden het leuk om met een groep mensen iets te bereiken, te organiseren. Maar vooral vinden zij de sportwereld leuk en  staan daarin achter de doelstelling van de SportRaad. Zij vinden het leuk om een verbindende kracht te zijn in de wereld van sport en bewegen. En in dit werk ontmoet je veel nieuwe mensen, dat is ook heel erg leuk.

Dus als mensen interesse hebben om iets te doen voor de SportRaad vragen wij in een kennismakingsgesprek altijd wat zij leuk vinden en hoeveel tijd zij beschikbaar hebben. Dat kan voor ieder verschillend zijn. Dan kijken wij samen waar zij goed in zijn. We hebben altijd wel wat passends. Wie eenmaal bij ons begonnen is krijgt eerst een inwerkperiode. Dat geldt voor alle functies bij ons.

Worden er ook activiteiten georganiseerd voor de vrijwilligers van de SportRaad?
Wij hebben intern een keer per jaar een gezellige avond. Ook maken wij gebruik van de jaarlijkse gemeentelijke vrijwilligersavond in Heiloo.

Wat is het contactadres van de SportRaad?
Ons e-mailadres is: sportraadheiloo@live.nl, het postadres: SportRaad Heiloo, p.a. Waard 65, 1851 RB Heiloo. Dus heb je iets met sport en bewegen en spreekt de SportRaad je wel aan, neem dan contact met ons op. Dan kunnen wij je meer vertellen en tevens nagaan op welke wijze je kunt/wilt bijdragen aan onze ambitie om Heiloo (nog meer) in beweging te krijgen.

Heeft de SportRaad een website? 
Onze website is: www.sportraadheiloo.nl. Daarop kan men onder andere veel informatie vinden over zaken als sportactiviteiten, sportverenigingen, vacatures bij de SportRaad, stages lopen bij de SportRaad, sport en voeding, een sport kiezen, sportaccommodaties huren, een veilig sportklimaat. Verder een sportvragenlijst voor de basisschooljeugd en een agenda van (sport)activiteiten voor zover die bij ons bekend zijn.

Hebben andere gemeenten ook een sportraad?
In onze directe omgeving hebben bijvoorbeeld Alkmaar en Bergen/Egmond/Schoorl ook een sportraad. Wij hebben daar contact mee.

Wat kan de SportRaad doen om mensen in Heiloo (jong of oud) zo nodig te stimuleren om meer te  bewegen?
Voor de basisschooljeugd hebben wij het project Sport@School. Door middel van dit project brengt de SportRaad basisscholen en sportverenigingen bij elkaar. De sportverenigingen verzorgen clinics (gastlessen) tijdens de gymuren en brengen hiermee de leerlingen in contact met de verschillende sporten en verenigingen in Heiloo. Zo kunnen de kinderen kennis maken en actief zijn met bijvoorbeeld zaalvoetbal, veldvoetbal, badminton, hockey, volleybal, basketbal, honkbal, softbal, judo en zwemmen. De sportverenigingen geven minimaal drie lessen per jaar aan de groepen drie tot en met acht. Deze vinden plaats in de gymzaal van de school of bij de sportvereniging zelf. Of in zwembad Het Baafje, waar zwemvereniging De Spetters zwemactiviteiten verzorgt.

Verder hebben wij contact met Stichting Jeugd & Jongeren Heiloo. Zij richten zich op jongeren in de tienerleeftijd. En wij hebben contact met Stichting Welzijn Heiloo, die zich richt op ouderen. Deze stichtingen, de zorgcentra, mantelzorgers en het WMO-platform weten vaak wel wie in aanmerking zou kunnen en willen komen met bewegingsactiviteiten. Via deze organisaties proberen wij daarin een rol te spelen. En natuurlijk maken wij, via de media, ook zelf bekend wat er aan activiteiten te doen is. De SportRaad heeft ook een sportdag voor basisscholen georganiseerd. In oktober 2013 is voor de eerste keer een jeugdsportdag, voor groep 7 en 8 van de basisscholen, georganiseerd door de SportRaad Heiloo. De organisatie werd verzorgd door stagiaires van het NOVA College CIOS Haarlem. Zeshonderd  leerlingen kwamen naar de accommodaties van Double Stars Heiloo en De Foresters. Op 14 mei 2014 komen groep 5 en 6 aan de beurt, een week later groep 3 en 4. G-bowlen is ook een initiatief van de SportRaad.

Wat is G-bowlen?
G-bowlen is bowlen voor mensen met een verstandelijke beperking. Men kan een keer in de veertien dagen komen bowlen in het Bowling en Partycenter, Kennemerstraatweg 341.

Welke andere mogelijkheden voor beweging en sport zijn er in Heiloo voor mensen met een verstandelijke beperking?
Behalve het G-bowlen ook voetbal en zwemmen. Softbal, tennis, judo en badminton staan ook op de nominatie. De verenigingen die deze sporten aanbieden komen nog met een aanbod om mensen met een verstandelijke beperking in staat te stellen daar te komen sporten. Wij zijn bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een platform voor sporten voor mensen met een verstandelijke en geestelijke beperking. Voor mensen met een lichamelijke beperking hebben wij op dit moment nog geen aangepast aanbod.

Welke mogelijkheden voor beweging en sport zijn er in Heiloo voor mensen die wat ouder zijn?
Dat hangt af van wat men kan en wil. Er zijn mogelijkheden bij tennis, badminton en bij andere sportverenigingen. Men kan zelf contact opnemen met de verenigingen om te vragen naar de mogelijkheden. Ook Stichting Welzijn Heiloo heeft een activiteitenprogramma: Bewegen in het bos, Bewegen valt goed valpreventie, Jazzdance, Klassiek ballet ouderen, Sportinstuif 55+, Valpreventie bij u thuis, Wandelen in een rustig tempo, Watergymnastiek en Zitdansen.

De SportRaad is betrokken bij het project Buurtsportcoach. Wat is een buurtsportcoach?
Een buurtsportcoach probeert op de eerste plaats deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten in een wijk te stimuleren en te vergroten. Eerst inventariseren waar eventueel  problemen liggen, wat er in de wijk wel en niet gebeurt en wat verbeterd kan worden. Zo zal inwoners worden gevraagd naar deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten op dit moment. Hoe vaak doet u aan sport of beweging? Aan welke activiteiten neemt u deel? Van welke (sport)voorzieningen maakt u gebruik? Wat wilt u in de toekomst nog graag doen? Het is daarna de taak van de buurtsportcoach om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Voorbeelden van buurtsportcoaches in de praktijk zijn een jongerenwerker die laagdrempelige activiteiten organiseert dichtbij huis en inwoners daarbij betrekt. Een sportconsulent die activiteiten organiseert voor ouderen en gehandicapten. Een verenigingscoach die de vereniging ondersteunt in het ontwikkelen van nieuw aanbod. Een vakleerkracht sport die kwaliteit van bewegingsonderwijs stimuleert. Om inzicht te krijgen in de toekomstbestendigheid, knelpunten en wensen van de verenigingen wordt ook onder alle sportverenigingen onderzoek gedaan. In de loop van 2014 zullen drie mensen als betaalde kracht geheel of gedeeltelijk als buurtsportcoach in Heiloo gaan werken.

Waar zijn jullie als SportRaad trots op?
Het bestaansrecht van de SportRaad, dat wij dat voor elkaar hebben gekregen. En dat wij met zo veel verschillende mensen samen iets (hebben) kunnen bereiken.

Voor welke werkzaamheden zoeken jullie vrijwilligers?
De SportRaad Heiloo zoekt op dit moment diverse enthousiaste vrijwilligers voor een aantal functies, meestal voor gemiddeld zo’n vijf uur per week. Een fondswerver, iemand die meehelpt met ontwikkelen en organiseren, een projectmanager, een websitebeheerder, een stagebegeleider/ster, een coördinator bewegen voor ouderen, secretariële ondersteuning, een coördinator voor het project Sport@School, en een coördinator aangepaste sporten. Iedere enthousiaste en geschikte vrijwilliger is welkom; het zou nog extra leuk zijn als er ook wat meer vrouwen bij ons actief zouden willen zijn.

Kunt u iets vertellen over deze functies?
Fondsenwerver
Bij de functie van fondsenwerver gaat het om het werven van fondsen ten behoeve van speciale evenementen en activiteiten. We vragen van de vrijwilliger kennis van en ervaring met het samenstellen van een sponsorplan en het aan de hand daarvan bezoeken of aanschrijven van sponsors (bedrijven en/of individuen). De gezochte vrijwilliger heeft affiniteit met fondswerving en goede communicatieve en representatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en vindt het een uitdaging om voor opgestelde begrotingen voldoende financiële dekking te vinden.

Ontwikkelen en organiseren
Voor de ontwikkeling van (nieuwe) activiteiten van de SportRaad, en het vervolgens mede helpen bij de organisatie daarvan, is plaats voor creatieve doeners met talent voor organiseren. Voorbeelden van al bestaande of uitgevoerde activiteiten zijn het project Sport@School voor basisschoolleerlingen, de ontwikkeling van het G-bowlen en het sportgala van Heiloo. Activiteiten in ontwikkeling zijn bijvoorbeeld: het platform voor mensen met een verstandelijke en geestelijke beperking en de inzet bij sportverenigingen van jongeren met een Wajong-uitkering. De gezochte vrijwilliger heeft affiniteit en ervaring met het ontwikkelen en organiseren van evenementen en activiteiten voor speciale doelgroepen, een creatieve geest gekoppeld aan goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om indien nodig ook zelfstandig activiteiten op te zetten en uit te voeren en daarbij anderen aan te sturen.

Projectmanager
Sommige van de activiteiten van de SportRaad hebben een meer projectmatig karakter. Kenmerk van een project is dat het een begin en een eind heeft. Projectmatig werken is anders dan werken in een bestuursfunctie. Daarbij horende werkzaamheden zijn: het opzetten van een projectplan, het samen met anderen planmatig uitvoeren en bewaken ervan en zorgen dat de gestelde doelen worden gerealiseerd. De gezochte vrijwilliger beschikt over kennis en vaardigheden met betrekking tot projectmanagement en heeft affiniteit met sport en bewegen.

Websitebeheerder
De taak van de websitebeheerder is het onderhouden van de website van de SportRaad Heiloo. De website moet nog verder ontwikkeld worden en vervolgens beheerd. Het is een leuke plek voor wie het een uitdaging vindt onze website up-to-date, informatief, eigentijds en toegankelijk te houden. In overleg met de SportRaad worden de onderwerpen bepaald en content samengesteld. Er is veel vrijheid en ruimte voor verdere ontwikkeling. De gezochte vrijwilliger heeft kennis van computers en inzicht in websitebeheer, is bereid zijn of haar kennis en inzicht verder te ontwikkelen, heeft affiniteit met sport en bewegen en digitale communicatie en heeft plezier in het vinden en toepassen van eigen, creatieve ideeën,.

Stagebegeleider/ster
De stagebegeleider begeleidt hbo- en mbo-studenten tijdens hun stage. De SportRaad, een gecertificeerd leerbedrijf, wil van tijd tot tijd studenten sport- en sportmanagement op hbo- en mbo-niveau een stageplek bieden. Voor de begeleiding van deze studenten, in samenwerking met de stagecoördinator van de school, zoeken wij een geschikte vrijwilliger. Iemand die zijn/haar specifieke talent op dit gebied wil inzetten om andere talenten verder te helpen. We vragen van de gezochte vrijwilliger: hbo- of mbo- niveau, goede communicatieve vaardigheden, zich kunnen inleven in en affiniteit hebben met het ontwikkelen van studenten op weg naar de praktijk. De stagiairs krijgen van hun docenten opdrachten mee, bijvoorbeeld de opdracht om les te geven, iets te organiseren, een begroting te maken. De stagiair beschikt over instructies met betrekking tot wat van de stagebegeleider wordt verwacht. Het belangrijkste voor een stagebegeleider is: inzicht en vaardigheden hebben om de studenten goed te coachen. Mensen uit de onderwijswereld zullen hier wel ervaring mee hebben.

Coördinator bewegen voor ouderen
De SportRaad wil sport en bewegen voor en met ouderen verder ontwikkelen. Zij zoekt mensen die het programma toegankelijker en breder kunnen maken en het zo mogelijk verder kunnen ontwikkelen. Dit werk houdt in: het ontwikkelen van sport- en bewegingsprogramma’s, in samenwerking met de bewegingscoördinator van Stichting Welzijn Heiloo. De gezochte vrijwilliger heeft trainings- en coachervaring met ouderen (60+), is sociaal vaardig en communicatief en heeft affiniteit met ouderen en sport en bewegen.

Secretariële ondersteuning
De SportRaad zoekt een extra vrijwilliger die ondersteuning kan bieden bij lichte administratieve werkzaamheden als het bijhouden van lijsten, het (digitaal) archiveren van documenten en e-mail en indien nodig het notuleren tijdens vergaderingen. De gezochte vrijwilliger heeft enige administratieve ervaring (documentenbeheer, e-mail, notuleren), heeft affiniteit met werken in teamverband, en is accuraat. Sympathie voor sport en bewegen is een prettige bijkomstigheid.

Coördinator project Sport@School
De SportRaad wil sport en bewegen door jeugd stimuleren. Binnen het project Sport@School worden sportverenigingen en basisscholen met elkaar verbonden. De leerlingen maken tijdens de gymles onder begeleiding actief kennis met de diverse sporten en de verenigingen. De SportRaad is op zoek naar een vrijwilliger die het project wil gaan coördineren en eventueel verder uitbouwen. De gezochte vrijwilliger is  communicatief, flexibel, regelend, heeft affiniteit met sport en bewegen en jeugd en ziet bewegen als een belangrijk aspect in de ontwikkeling van gezonde jongeren.

Coördinator aangepaste sporten 
De SportRaad wil de mogelijkheden van aangepaste sporten  voor mensen met een beperking verbreden. Ook wil zij verbindingen leggen tussen bestaande initiatieven op dit vlak. De coördinator legt  verbindingen, signaleert en eventueel initieert nieuwe mogelijkheden. De gezochte vrijwilliger is sociaal vaardig, communicatief, regelend, heeft affiniteit met sport en bewegen, in het bijzonder voor mensen met een verstandelijke of geestelijke beperking.

Hebben jullie een boodschap voor mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen?
Een advies zou kunnen zijn: zet eens een stapje, ga eens naar de organisatie toe waar je misschien iets in ziet. Wat vind je leuk? Hoe is dat in te passen? Ga de drempel eens over, dan ben je al op de goede weg. Het vrijwilligerswerk geeft zoveel meerwaarde: je maakt kennis met andere mensen en je hebt het met elkaar eens over andere dingen. Je leert van elkaar – daar ben je nooit te oud voor – en is vooral ook leuk en gezellig. Een mooi voorbeeld is: ‘Jong helpt oud, oud helpt jong.’ Het geeft meerwaarde om met andere mensen samen iets te doen en betekenis te hebben voor de maatschappij.