Thema-bijeenkomst SportRaad: Vrijwilligers in de Participatiesamenleving

De SportRaad organiseert op donderdagavond 2 oktober t.b.v. de sportverenigingen in Heiloo een thema-bijeenkomst rond het onderwerp ‘Vrijwilligers in de Participatiesamenleving’. Sportverenigingen (leden en niet-leden) worden van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. De locatie is het clubgebouw van DSH aan het Vennewater. Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Planning is om het thema gedeelte van de avond af te sluiten om 21.30 uur met een drankje.

Aanleiding voor de bijeenkomst is enerzijds de constatering, dat sportverenigingen grotendeels afhankelijk zijn van vrijwilligers, maar dat het vaak lastig is om deze te vinden en voor enige tijd te binden. Anderzijds worden wij nu geconfronteerd met regeringsbesluiten, die tot gevolg hebben dat burgers, al dan niet tegen wil en dank, zelf meer verantwoordelijkheid moeten gaan nemen voor zaken in hun directe leefomgeving. De behoefte aan vrijwilligers zal daardoor naar verwachting toenemen, waarbij de vraag rijst of deze er in voldoende mate zullen (willen) zijn. Het is immers bekend, dat men (vooral jongeren) in toenemende mate een bijdrage laat afhangen van wat het werk m.b.t. het eigen belang potentieel betekent. En dat dan meestal voor een beperkte periode. Voor de SportRaad een reden om in het kader van het begrip ‘participatiesamenleving’ van diverse kanten de mogelijkheden en beperkingen in Heiloo m.b.t. vrijwilligers te belichten. Zodat na afloop de sportverenigingen (beter) geinformeerd zijn over de diverse aanbieders, wat zij kunnen bieden en eventueel niet kunnen bieden. De verenigingen kunnen er dan vervolgens desgewenst hun baat mee doen. Daarbij zal aandacht zijn voor de valide vrijwilliger, maar ook (en wellicht vooral) voor de minder validen (mensen met een beperking of in een afstandssituatie tot de arbeidsmarkt). Vooral, omdat niet alleen de burgers maar ook sportverenigingen een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.

De volgende sprekers zullen een bijdrage aan de bijeenkomst leveren:

  1. Gemeentelijk bestuur (wethouder, nog nader in te vullen): hoe ziet het bestuur de participatiesamenleving voor Heiloo in de komende jaren, wat is haar belang en wat kan zij daarin betekenen voor die samenleving c.q.sportverenigingen.
  2. Stichting MEE (de heer John van den Oord) zal de organisatie belichten, de mogelijkheden m.b.t. haar (diverse) clienten en de eventuele beperkingen. En uiteraard de rol die MEE zelf speelt m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden.
  3. VIP/GGZ Heiloo (Sigrid Wijsman en Yvonne Posthumus): zij geven een toelichting m.b.t. het VIP, wat zij kan betekenen voor de sportverenigingen (niet iedereen is daarvan even goed op de hoogte), en m.b.t. de GGZ en De Stolp Heiloo. Wat is in het kader van de dagbesteding mogelijk en wat niet? Groenonderhoud is een interessante optie, maar wat nog meer? Hoe zit het met de begeleiding en wat zijn eventuele vooroordelen?
  4. SportRaad Heiloo (Frans Endel): info over plannen m.b.t. het functioneren als stagebureau (voor studenten Sportmanagement aan het HVA, Cios, Horizoncollege en Inholland) en hoe dit dan zou kunnen werken voor de sportverenigingen.

Na afloop van de presentaties is er de mogelijkheid voor de verenigingen om desgewenst een vervolgafspraak te maken met een of meerdere van de sprekers, waarbij er dan sprake kan zijn van maatwerk.

Graag vernemen wij per e-mail, , of jullie aanwezig zullen zijn en zo ja, met hoeveel personen. Indien mogelijk op korte termijn in verband met de logistiek. E-mailadres SportRaad: sportraadheiloo@live.nl NB: bij voorkeur zien wij tijdens de avond graag ook mensen die zich bezighouden met de coordinatie van vrijwilligerstaken binnen de vereniging. Wat ons betreft, tot 2 oktober! Met vriendelijke groet, SportRaad Heiloo www.sportraadheiloo.nl