Update Duurzaamheidsregeling ter vervanging Ecotaks

Met het project Sportieve Energieprestaties loopt een aantal sportverenigingen in Heiloo vooruit op de afschaffing van de Ecotaks. De Ecotaks gaat vervangen worden door een duurzaamheidsregeling. Idee is dat sportverenigingen subsidie kunnen gaan aanvragen voor investeringen in energiebesparende maatregelen. Sportverenigingen in Heiloo zijn binnen het project Sportieve Energieprestaties al bezig om op basis van uitgebreide monitoring te bepalen op welke vlakken energiebesparing mogelijk is.

Lees hier de laatste stand van zaken over de duurzaamheidsregeling die in de maak is als vervanger voor de ecotaks.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen sportverenigingen en sportstichtingen subsidie aanvragen voor verduurzaming van sportaccommodaties. De ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwachten dat verenigingen kosten kunnen besparen door te investeren in energiebesparende maatregelen. Om verenigingen te ondersteunen zal met de regeling een deel van de investeringen worden gesubsidieerd. Als verenigingen voor de investering een lening willen afsluiten kunnen ze het bedrag voor de investering tegen een lage rente lenen door de borgstelling van de Stichting Waarborgfonds Sport.

Op 4 februari jl. heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de contouren van de nieuwe subsidieregeling toegelicht aan een aantal bonden waarvan veel leden eigen accommodaties hebben. De regeling zal zich richten op zowel energiebesparende als verduurzamende maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers. Ook is duidelijk geworden dat bij de aanvraag een getekende overeenkomst bijgesloten moet worden met een ontbindende voorwaarde dat bij niet ontvangen subsidie de overeenkomst ontbonden wordt. Verenigingen zitten dan niet ‘vast’ aan de investering als ze de subsidie onverhoopt niet krijgen.

De sportbonden gaven een aantal suggesties mee aan het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de regeling. Zo is het van belang goed te omschrijven wie van de regeling gebruik mogen maken. Ook zien de bonden graag in de regeling terug dat niet alleen maatregelen zoals LED verlichting maar ook kleinere maatregelen gesubsidieerd kunnen worden. Ook vinden zij het belangrijk dat verenigingen kosteloos, of tegen geringe kosten, een energiescan kunnen laten uitvoeren om te bepalen wat het besparingspotentieel is. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk verenigingen van de regeling gebruik kunnen maken. Eind mei is er een vervolgbijeenkomst. Hier zal verder gesproken worden over de maatregelen en voorwaarden van de subsidieregeling.

(bron: KNLTB)